Privacy Policy

Artikel 1 Introductie 

Dit is een privacyverklaring van Devoteq B.V., gevestigd te Nieuw-Vennep en ingeschreven in het  handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66416515. Deze privacyverklaring  omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens  worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk  en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening  Gegevensbescherming. Wij houden ons dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet  bescherming persoonsgegevens stelt. Informatie over het College Bescherming  

Persoonsgegevens kunt u hier vinden. 

Artikel 2 Manieren verkrijgen van (persoons)gegevens 

Wij verwerken (mogelijk) de volgende gegevens van u indien u: 

 • Bij ons solliciteert; 
 • Contact met ons opneemt via het contactformulier; 
 • Op een andere manier dan een sollicitatie of het contactformulier contact opneemt of contact met  ons hebt. 
Artikel 3 Soort (persoons)gegevens: 

Binnen Devoteq B.V. verwerken wij de volgende gegevens: 

 • Voorletters, voor- en achternaam; 
 • Adresgegevens; 
 • Bedrijfsgegevens; 
 • Functiegegevens; 
 • Emailadres; 
 • Telefoonnummer; 
 • Geboortedatum en geslacht; 
 • Curriculum vitae (Indien u bij ons solliciteert); 
 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning, bankgegevens. 
Artikel 4 Doel (persoons)gegevens:  

Binnen Devoteq B.V. verwerken wij verschillende (persoons)gegevens met de volgende redenen: 

 • Contact op te nemen of te onderhouden, bijvoorbeeld als u bij ons gesolliciteerd heeft of als  we met u samengewerkt hebben; 
 • De dienstverlening te verbeteren; 
 • De website te optimaliseren; 
 • Interne administratie; 
 • Voor analyse- en marketingdoeleinden; 
 • Om een overeenkomst aan te kunnen gaan met een leverancier, opdrachtgever en/of  dienstverlener.

Privacy statement Devoteq 1 – 2 

Artikel 5 Bewaartermijnen 

Wij bewaren de gegevens nooit langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is ofwel dat  we wettelijk verplicht zijn. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de  gevraagde diensten uit te voeren en de overeenkomsten na te komen. Uitgezonderd hiervan zijn de  gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. 

Artikel 6 Informatie, wijziging, correctie, wissing, overdracht en bezwaar

Indien u informatie over uw gegevens wilt of deze wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met ons via  +31 (0) 85 876 9088 en/of administratie@devoteq.com. Op deze manier kunt u: 

 • Meer informatie opvragen over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u/uw organisatie verwerken; 
 • Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring stellen; 
 • Inzage verkrijgen in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u/uw organisatie verwerken; 
 • Aanpassingen laten doorvoeren, gegevens laten wissen of gegevens laten overdragen; • Bezwaar aantekenen tegen het gebruik van bepaalde gegevens. 
Artikel 7 Beveiliging van uw gegevens 

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden  en zullen daarbij de benodigde adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om deze gegevens te beveiligen. 

Artikel 8 Derden 

Het kan zijn dat wij gegevens aan derden verstrekken omdat dit nodig is om een dienst uit te voeren of  een overeenkomst na te komen. Indien dit geen logisch verband houdt tot het eerdere verkrijgen van  de gegevens, zullen we hier uw toestemming voor vragen. 

Artikel 9 Wijzigingen privacyverklaring 

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om  deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen

Privacy statement Devoteq 2 – 2